مسابقه فرهنگی
برای مطالعه وصایای امام صادق (ع) به صورت فارسی این جا کلیک نمایید .
.برای مطالعه  وصایای امام صادق (ع) به صورت فارسی و عربی این جا کلیک نمایید
اطلاعات فردی
نام و نام خانوادگی
کد ملی
میزان تحصیلات
شماره همراه
تاریخ تولد
سوالات مسابقه فرهنگی
« رهروان مکتب امام صادق علیه السلام »
1- دوستان حقیقی امام صادق علیه السلام چه کسانی هستند؟2 - بنا به فرمایش امام صادق علیه السلام چه کسانی سعادتمند هستند؟3 - بنا بر فرمایش امام صادق علیه السلام چرا جهل و نادانی در بین انسانها غلبه داشته است؟ زیرا ....4 - چه چیز موجب نزول خیرات و برکات در زندگی مومنان خواهد بود؟5 - کدامیک از عوامل ورود به بهشت نیست؟6 - مهمترین عامل هلاکت انسان چیست؟7 – بنا به فرمایش امام صادق علیه السلام، مادر حضرت سلیمان (ع) چه وصیتی به سلیمان (ع) نمود؟ و چرا؟8 – کدامیک، از دامهاي شیطان براي گمراه نمودن انسان است؟9 - برترین نوع عبادت خداوند کدام است؟10 – چه کسانی در آخرت دچار عذاب دردناك شده و خداوند با ایشان صحبت نمیکند؟11 - بنا بر فرمایش امام صادق علیه السلام اقوام گذشته به چه دلیل دچار عذاب الهی شدند؟12 - امام صادق علیه السلام: ولایت و اطاعت ما تنها از راه .......... ، .......... و .......... بدست میآید.13– به فرموده امام صادق علیه السلام کدامیک جز شیعیان اهل بیت (ع) نخواهد بود؟14 - کدامیک از نشانه هاي شیعیان نیست؟15 - به فرمایش امام صادق علیه السلام کدام گناه بخشیده نخواهد شد؟16 - توصیه حضرت عیسی (ع) به یارانش چه بود؟17 - وظیفه کسی که خداوند هدایتش نموده و به او عقل و حکمت داده است، چیست؟18 - خداوند تنها نماز کسی را میپذیرد که .......... ، .......... و .......... .19 - به فرمایش امام صادق علیه السلام اساس اسلام کدام است؟20-کدام افراد بدون حساب وارد بهشت میشوند؟